Zostań stałym klientem Auto Perfect zyskaj nawet 40 % zniżki! Regulamin
Program lojalnościowy Auto Perfect w skrócie:
- każdy nowy klient po wypełnieniu formularza może zbierać gwiazdki (jedna gwiazdka = jeden polecony klient = 5 % rabatu)

- przyznawanie rabatu – każdy nowy klient przybyły do warsztatu podczas wypełniania formularza musi podać imię i nazwisko osoby polecającej, tak by rabat mógł zostać przyznany

- W sumie klient może zebrać 40 % rabatu = polecając warsztat 8 osobom, które skorzystają z jego usług i wypełnią formularz klienta

- Ponadto klienci drogą elektroniczną będą informowani o zbliżającym się terminie napraw, dodatkowych promocjach itd.

Regulamin lojalnościowy dla stałych klientów Auto Perfect

I Postanowienia ogólne:
1.1 Organizatorem programu lojalnościowego (zwanej dalej: „promocja”) jest Auto Perfect Jakub Woźniak Adres: ul. Klemensa Janickiego 33 lok. 48, 71-270 Szczecin, powiat Szczecin, NIP: 8522432292 REGON: 321359280, (zwany dalej: „Organizatorem”).


1.2 Promocja trwa od 10.11.2014 r do odwołania.
1.3 W Promocji biorą udział następujące podmioty: Nowy Klient – jest to osoba, która przybyła do warsztatu Organizatora z polecenia Klienta Objętego Promocją. Klient Objęty Promocją – jest to osoba, która poleca warsztat Organizatora, za co otrzymuje 5 % rabatu.
1.3 Promocja prowadzona jest na następujących zasadach: za każdego Nowego Klienta, Klient Objęty Promocją otrzymuję 5 % rabatu. Maksymalnie Klient Objęty Promocją może otrzymać 40 % rabatu.
1.3.1. Nowy Klient podczas wypełniania Formularza dla Klienta podaję imię i nazwisko osoby polecającej. W ten sposób Klientowi Objętemu Promocją do konta przypisywany jest rabat.
1.3.2. Rabat przysługuje na wszystkie usługi Organizatora z wyłączeniem ceny części zakupionych do pojazdu.
1.3.3. Każdy Nowy Klient Organizatora może skorzystać z promocji lojalnościowej
1.3.4. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest wypełnienie przez Klienta Objętego Promocją Formularza dla Klienta.

II Postanowienia końcowe:
2.1 Niniejszy regulamin będzie udostępniony wszystkim zainteresowanym w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w sklepach objętych promocją.
2.2 Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania, w każdym czasie, zmian w postanowieniach niniejszego regulaminu.
2.3 W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem niniejszego regulaminu Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji jego postanowień. W przypadku wątpliwości do stosowania regulaminu Klient ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
2.4 Uczestnik może zostać pozbawiony przez Organizatora statusu Uczestnika, gdy rażąco i nagminnie narusza postanowienia niniejszego Regulaminu oraz działa w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującym prawem zmierzając do pokrzywdzenia Organizatora oraz działa w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, zwyczajem, jak również w przypadku podania podczas procedury rejestracyjnej fałszywych danych.
2.5 Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z udziału w Promocji poprzez zawiadomienie Organizatora w formie pisemnej, za pomocą Panelu Uczestnika, bądź drogą mailową.
2.6 Z chwilą rezygnacji Uczestnika z udziału w Promocji, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu oraz dokonuje ich trwałego usunięcia z Bazy Danych.
2.7 Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Promocji w dowolnym czasie bez wskazania przyczyny, za uprzednim zawiadomieniem na Stronie Programu, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem
2.8 Organizator, dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników, przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, aby przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002,nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Organizator zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004, nr 100, poz. 1024).
2.8.1. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Promocji ma charakter całkowicie dobrowolny. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych jest Organizator. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem np. firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe, do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie. Podstawą do udostępnienia danych podmiotom nieuczestniczącym w Promocji jest wyłącznie zgoda Uczestnika, bądź przepisy prawa powszechnie obowiązujące.